Bindend StudieAdvies

De regeling Bindend StudieAdvies (BSA) komt er op neer dat er een minimumeis aan de studievoortgang van studenten wordt gesteld.

Het Leids studiesysteem wordt beschreven in het studentenstatuut. De kern van het studiesysteem is het studiebegeleidingsplan en het BSA. Het BSA wordt hier kort toegelicht.


De regeling Bindend Studieadvies (BSA) komt er op neer dat er een minimumeis aan de studievoortgang van studenten wordt gesteld. De student moet aan het einde van het eerste jaar van inschrijving tenminste 45 ects hebben gehaald. 

Eerste jaar: twee adviezen

De student krijgt in het eerste jaar van de studie tweemaal een studieadvies. Gelet op de jaarindeling in blokken en met het oog op een zo optimaal mogelijke spreiding van de tentamens worden de adviezen als volgt uitgebracht:

  • in januari, na de tentamens van blok 1 en 2;
  • het bindend eindadvies in augustus na de tentamens van blok 4 en de herkansingen van blok 3 en 4.

Eerste advies

Als het eerste advies negatief is, wordt de student uitgenodigd voor een gesprek met de studieadviseur. Dat gesprek vindt plaats vóór 31 januari.

Bindend eindadvies

Het bindend eindadvies wordt uiterlijk 15 augustus uitgebracht. Dit eindadvies is bindend en als het een negatief advies is kan de examencommissie er een afwijzing aan verbinden. Dan mag de student de betreffende opleiding niet in Leiden vervolgen en zich er binnen vier jaar ook niet opnieuw voor inschrijven bij de Leidse universiteit. Het bindend eindadvies na het eerste jaar kan zijn:

  • Positief: indien de student de propedeuse (=60 ects) heeft behaald.
  • Negatief: indien de student na het eerste jaar minder dan 45 ects heeft behaald. De student kan zich dan de komende vier jaar niet meer inschrijven voor dezelfde studie bij de Universiteit Leiden, tenzij er sprake is van erkende bijzondere omstandigheden. Zie hieronder.

Persoonlijke omstandigheden

De examencommissie kan een student met een negatief advies toch de opleiding laten vervolgen, als de student door persoonlijke omstandigheden niet aan de norm heeft kunnen voldoen. Dit geldt na een negatief advies zowel als gevolg van het niet voldoen aan de punten als wegens het niet behalen van de propedeuse binnen de gestelde termijn. Onder persoonlijke omstandigheden worden verstaan: ziekte, handicap, bijzondere familieomstandigheden, zwangerschap en bepaalde bestuurswerkzaamheden.

De student is verplicht de persoonlijke omstandigheden bij de studieadviseur te melden zodra blijkt dat deze studievertraging veroorzaken. Vervolgens maakt de student met de studieadviseur een aangepaste studieplanning. De examencommissie kan uit het aangepaste programma een nieuwe norm afleiden. Als die wordt gehaald, kan de student de opleiding vervolgen. Dit kan echter alleen als namens het College van Bestuur van de Universiteit Leiden is vastgesteld dat daadwerkelijk sprake is van persoonlijke omstandigheden als bedoeld in de regeling Bindend Studieadvies (BSA), alsmede in welke periode en in welke mate de student door die omstandigheden hinder ondervond bij de studie. Dit laatste betekent dat de student een persoonlijke verklaring over de ernst, de duur en de aard van de omstandigheden samen met een verklaring van een deskundige (arts of psycholoog) moet sturen naar: Universiteit Leiden, ICS/ BSA, Postbus 9500, 2300 RA Leiden. Dit moet zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval vóór juli van het studiejaar.

Uitschrijven vóór 1 februari

Een student die in het eerste jaar van inschrijving vóór 1 februari bij de Studentadministratie in Plexus schriftelijk kenbaar maakt zich te willen uitschrijven en die vóór 1 maart daadwerkelijk is uitgeschreven krijgt in dat studiejaar verder geen studieadvies. Een nieuwe inschrijving van deze student voor de betreffende opleiding, wordt voor deze regeling beschouwd als zijn/haar eerste inschrijving.

Laatst Gewijzigd: 18-07-2016