Afstuderen

De procedure voor het afstuderen voor masterstudenten.

Wanneer aanmelden?

Aanmelding voor masterexamen kan uitsluitend als is voldaan aan de in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) gestelde vereisten. Je kunt je masterdiploma aanvragen bij het Onderwijs Service Centrum (OSC). Controleer voordat je je diploma aanvraagt of al je resultaten (op je thesis na) goed zijn geregistreerd  via “Mijn vereisten” in uSis.  


Wat moet je aanleveren bij het aanvragen van je Masterdiploma?

Voor het aanvragen van jouw Masterdiploma lever je onderstaande documenten in bij het OSC.

1. Aanvraagformulier Masterdiploma inclusief Bijlage 1: Formulier toestemming opname eindwerkstuk in scriptierepositorium (op papier of digitaal)

2. Thesis in pdf (digitaal) De pdf moet de volgende naam hebben: Jaar naam master/track. Dus bijvoorbeeld '2012 Vries de IA'. In de mail dienen de volgende gegevens als platte tekst meegestuurd te worden: Studentnummer, naam, master (Public Administration, Crisis and Security Management of Management van de Publieke Sector), naam track , naam begeleider, naam tweede lezer en de titel.

3. Thesis-evaluatieformulier en programmaevaluatie formulier (hard copy); deze ontvang je van je begeleider nadat je je scriptie verdedigd hebt.

4. Eventuele bewijzen van vrijstellingen of compensatie van de examencommissie indien deze niet op het overzicht van tentamenresultaten voorkomen

* Materiaal dat digitaal aangeleverd mag worden kan je sturen naar: onderwijsbsk@fgga.leidenuniv.nl De evaluatieformulieren kan je inleveren aan de balie van het OSC of in het postvak OSC tegenover het secretariaat.

Wat gebeurt er na je aanmelding?

Na aanmelding neemt de examencommissie een beslissing over de ingediende aanvragen.  De verwerking van de aanmelding duurt ongeveer 4 weken en studenten ontvangen een bevestiging daarvan per e-mail.

Vooruitlopend op de uitreiking van het masterdiploma kan je bij het OSC een schriftelijke verklaring aanvragen, waarin staat dat je aan alle verplichtingen van het masterexamen hebt voldaan.

Studenten van de lichting september 2012 en eerder kunnen nog in het eerdere systeem afstuderen. Neem hierover contact op met je studieadviseur.

De uitreiking

Nadat je je Masterdiploma hebt aangevraagd en door het OSC bent gediplomeerd, ontvang je circa twee weken voor de uitreikingsdatum persoonlijk bericht over hoe laat en waar je wordt verwacht. Bij de volgende deadlines voor aanvragen van afstuderen kan de student uitgaan van de volgende uitreikingsdata.

Mocht je niet aanwezig kunnen zijn kan je je diploma op komen halen bij de balie van het OSC tijdens openingstijden. Bij hoge uitzondering kan het diploma door ons per post verstuurd worden, dit is volledig op risico van de student. Het diploma maar eenmaal door het OSC uitgegeven worden.

Uitschrijven

Uitschrijven via Studielink dient in de maand dat je afstudeert te gebeuren. De uitschrijfdatum wordt dan altijd de eerste van de daaropvolgende maand. Bijvoorbeeld: jouw diplomadatum is 31 mei, dan schrijft je je in mei uit met uitschrijfdatum 1 juni. Je ben dan voor de maand juni geen collegegeld meer verschuldigd.

NB voor de maanden juli en augustus wordt geen collegegeld teruggestort.

Voor vragen over uitschrijven kun je terecht bij Frontoffice Studentenzaken of bel naar 071 527 8011. Of lees meer over uitschrijven na je afstuderen. Indien de studie wordt afgerond vóór 1 september, maar de uitreiking van het masterdiploma in het nieuwe studiejaar valt, hoef je je niet in te schrijven voor het nieuwe studiejaar. Let echter op: het recht op studiefinanciering vervalt dan met ingang van 1 september!

Het Scriptierepositorium

Het scriptierepositorium is een online archief dat scripties van opleidingen van de Universiteit Leiden eenvoudig doorzoekbaar en desgewenst openbaar beschikbaar maakt. Scripties kunnen openbaar toegankelijk worden gemaakt of onder een embargo worden geplaatst.  De afspraak in Leiden is dat BSc eindwerkstukken in principe vertrouwelijk zijn tenzij de docent  en de student goede redenen zien om het werkstuk toch openbaar te maken.  Master scripties zijn in principe openbaar toegankelijk tenzij de docent  en de student bij uitzondering een goede reden zien om de scriptie niet te publiceren. 

Vergeet niet het formulier in te vullen en in te leveren bij het OSC. Voor meer informatie of vragen, kijk op de volgende link Scriptierepositorium.

De masterscriptie

Het schrijven van een scriptie wordt gezien als een praktische oefening waarbij gebruik gemaakt wordt van onderwijsvoorzieningen. Gedurende het schrijven van een scriptie is inschrijving als student vereist tot en met het moment waarop de beoordeling plaatsvindt. Inschrijving als extraneus is in beginsel niet toegestaan. De eindversie van de scriptie wordt door de scriptiebegeleider gecontroleerd op plagiaat en vervolgens ook gelezen door de medelezer. Na goedkeuring van zowel de scriptiebegeleider als de medelezer vindt het masterexamen plaats. Het masterexamen bestaat uit de bespreking van de door de student geschreven masterscriptie (de verdediging). De scriptiebespreking duurt ongeveer 25 à 30 minuten. Aanwezig zijn de student, de begeleider en de tweede lezer.

Op de voorkant van de scriptie hoort de volgende informatie te staan: Studentnummer, naam, master (Public Administration, Crisis and Security Management of Management van de Publieke Sector), naam track (als de master Public Administration), naam begeleider, naam tweede lezer, datum en de titel.

Laatst Gewijzigd: 22-11-2016