Bestuur en medezeggenschap

Bestuur en medezeggenschap

De Faculteit Governance and Global Affairs is een faculteit met meerdere niveaus van bestuur en inspraak. Op ieder niveau binnen de faculteit kun je als student je mening over het onderwijs kenbaar maken en invloed uitoefenen op de kwaliteitscontrole. Je kunt daartoe student-lid worden van een aantal bestuursorganen en commissies, hiervan wordt op deze pagina een overzicht gegeven.


Faculteitsbestuur

Het faculteitsbestuur is belast met de algemene leiding van de faculteit op het gebied van onderwijs, onderzoek en organisatie/bedrijfsvoering.


Faculteitsraad

De faculteitsraad heeft instemmings- en adviesrecht over uiteenlopende zaken die de faculteit aangaan, waaronder het onderwijs. Ze fungeert daarmee als de vertegenwoordiger van zowel studenten als  wetenschappelijk en ondersteunend personeel bij belangrijke beslissingen. Als student kun je je verkiesbaar stellen voor één van de vier zetels.


Opleidingsbesturen

Elke bachelor- en elke (onderzoeks)masteropleiding heeft een opleidingsbestuur. Het opleidingsbestuur draagt zorg voor het opstellen van het onderwijsprogramma en voor de uitvoering ervan.


Opleidingscommissie

Om de kwaliteit van de opleidingen te bewaken heeft de faculteit een kwaliteitszorgstelsel ontwikkeld, met als belangrijkste orgaan de opleidingscommissie (OLC). Elke opleiding heeft een eigen OLC, je kunt de leden hiervan altijd benaderen met vragen of klachten over het onderwijs. Ook kun je zelf een rol spelen door als student-lid invloed uit te oefenen op alle mogelijke onderwijszaken die spelen bij jouw opleiding.